Pyetësor mbi mendimet e qytetarëve rreth temës "Subjektet politike të komunitetit Rom në Zgjedhjet e Parakohshme” në kuadër të emisionit React në RTK.

Sorry… This form is closed to new submissions.